Regres i świadczenia z ubezpieczenia OC

Superubezpieczenia.pl
Superubezpieczenia.pl

Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami sprawcę, który spowodował wypadek lub kolizję. Czasem jednak istnieją sytuacje, gdzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe domaga się zwrotu wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem. Sprawdź co to jest regres i jakie świadczenia wypłaca ubezpieczyciel.

Co to jest regres?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie, gdy spełnione są określone warunki zawarte w umowie. Regres to sytuacja, w której Towarzystwo Ubezpieczeniowe może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od prowadzącego samochód, gdy:

  • Wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa np. kradzieży,
  • Nie posiadał prawa jazdy,
  • Zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jakie są świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela?

Każdy poszkodowany po ustaleniu danych sprawcy może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu:

  • Szkód rzeczowych,
  • Szkód osobowych.

Szkody rzeczowe najczęściej obejmują uszkodzenia pojazdu. W szkodach rzeczowych ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub odtworzenia uszkodzonej rzeczy. Naprawa np. samochodu odbywa się na podstawie wyceny szkód.

Do szkód osobowych zaliczamy wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć. Najpopularniejsze roszczenia dotyczą zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną szkodę, renta, odszkodowanie, przygotowanie do nowego zawodu.

Przypominamy, że sprawca i poszkodowany o wystąpieniu szkody muszą jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe, co do wypłaty odszkodowania ma zwykle 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie. Przypominamy, że każdy poszkodowany może się odwołać lub skierować sprawę do sądu, gdy ubezpieczyciel odmówi lub zaproponuje zbyt niskie odszkodowanie.